Art for sale (2009 National Artist Controversy)


Nadaanan ko minsan sa isang talakayan sa isang blog ang medyo malalim na pag-ungkat sa mga dahilan sa likod ng iskandalong kinasangkutan ng Pangulo, ng komunidad ng Sining Pinoy, at ng iba pang nais sumawsaw (isa na ako dyan).

Matibay na pinanindigan ng may-ari ng blog ang kanyang punto… na dahil sa legal na aspeto ng usapin, masasabing ayos ang pagkakapasok ni Caparas bilang Pambansang Alagad ng Sining, at natatanging si Alvarez na lamang ang may problema dahil sa kanyang hinahawakang posisyon sa panahong naganap ang pilian.

Sa isang pasada ng tingin, masasabing tumpak ang ganitong paninindigan.  Lalo pa’t mahusay naman niyang naipapaliwanag ang maayos na pagkilala sa iba pang mga alagad ng sining na naging bahagi ng paglikha ng ngayo’y mga kinikilalang PAS.

Pero may isang malinaw na nalampasan ng pansin.  At kahit pa nabanggit niya sa isang sagot niya na ang mismong paggawa ng sining ay gawaing pampolitika, pikit-mata niyang nilagpasan ang natural na dahilan ng iskandalo: politika.  Sa pamamagitan ng pagbibida niya ng legalidad ng prerogative ng pangulo.

Sa pamamagitan ng punto niyang ito, pinilit niyang ikulong na lang sa talakayang ‘art’ ang konteksto ng nasabing hakbangin ni Gloria Macapagal Arroyo.

Hindi man lang nabanggit sa talakayan nila ang katotohanang ang nagtatakda ng kultura at sining ay ang naghaharing uri, dahil sa kontrol nila sa lahat ng mekanismo ng gobyerno.  At ang iskandalong naganap ay isang malinaw na pagsasapraktika ng ruling class sa kapangyarihan nilang ito.

Nakakalungkot na ang mga “matatalinong artist” na nagsikap unawain ang isyu, ay nanatiling artist na bansot.  Bansot dahil pilit pa ring isinasaisantabi ang rayalidad ng relasyon ng ekonomya, politika at maging militar sa usapin ng sining at kultura.

Maging ang karanasan ni Lumbera ay nailatag lang niya bilang halimbawa ng kakitiran ng iba.  hindi niya pinansin na maaaring iyon ay reaksyon ng estado na nalusutan ng kanyang kalaban.

Tsk.  Artist.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: