My views on development journalism


N.B. – A student from the University of the Philippines (UP) Manila emailed a few questions about development journalism. Please find below my answers. Thank you.

Ano ang development journalism at saan ito nagmula?

Ayon sa maraming sanggunian, ang development journalism ay nagmula sa “development communication” na kung saan ang komunikasyon ay ginagamit para sa panlipunang kaunlaran. Ang development journalism ay nangangahulugang paggamit ng peryodismo para makamit ang mga layuning pangkaunlaran. Pero dahil sa Martial Law, ang mga layuning ito ay iniayon sa mga programa’t polisiya ng gobyerno. Ang naging resulta nito’y ang sitwasyong ang development journalism ay naging teoretikal na argumento para suportahan ang gobyerno sa pamamagitan ng isang tinaguriang maka-kaunlarang oryentasyon.

Ano sa tingin n’yo ang pros and cons ng development journalism?

Maaari sanang gamitin ang konsepto ng “development journalism” para muling idiin ang responsibilidad ng mga peryodista sa paghuhubog ng pampublikong opinyon tungo sa pagbabago, kung ang ating konsepto ng pagbabago ay nangangahulugan ng kaunlaran mula sa kasalukuyang kinasasadlakan ng ating mamamayan. Pero gaya ng nabanggit, ito ay ginamit para suportahan ang pamahalaan noong panahon ni Marcos. Ito ang dahilan kung bakit kahit sa kasalukuyan ay may negatibong pagtingin sa konseptong ito. Alam ng mga iskolar at propesor ng komunikasyon kung paano ito ginamit noong panahon ni Marcos. Magandang banggiting may pagsisikap ang ilang iskolar at propesor para baguhin ang oryentasyong ito — sa halip na ginagamit ang mga polisiya’t programa ng gobyerno bilang batayan ng kaunlaran, ang ginagamit sa ngayon ay ang kalagayan, halimbawa, ng mga partikular na komunidad. Sa ganitong konteksto’y nabibigyan ng maka-mamamayang oryentasyon (sa halip na maka-gobyerno) ang terminong “development” sa “development journalism.”

Anu-ano ang halimbawa ng mga balita sa panahon ng development journalism ni Marcos?

Magandang balikan ang mga dating isyu ng Philippine Daily Express at Manila Bulletin para malaman ang klase ng mga balitang tampok noong panahon ni Marcos, lalo na sa ilang araw pagkatapos ng pagpaslang kay dating Senador Ninoy Aquino. Malinaw ang mga pagtatangkang paliitin ang isyung ito, at nakatutuwang ang anggulong ginamit para ibalita ang kanyang libing ng ilang tinaguriang “crony press” ay ang pagkamatay ng isang taong nakipaglibing noon dahil tinamaan siya ng kidlat.

Ano ang mga itinampok ng mga journalist sa panahon ni Marcos?

Ang mga dapat na itinampok noong panahong iyon ay ang tunay na mukha ng Batas Militar – i.e., pagkakaroon ng isang diktador, malawakang korupsyon, paglabag sa karapatang pantao at marami pang iba.

Ano ang mga naging epekto nito sa pang-ekonomiya at pampulitikal na estado ng Pilipinas noong Martial Law?

Masasabing nagkaroon ng teoretikal na batayan ang pagsuporta sa pamahalaan ng mga peryodista, dahil kinakailangan diumano sila para umunlad ang bayan. Sa konteksto ng laman ng mga balita, masasabing hindi naging instrumento ng pagmumulat ang “crony press” sa panahong iyon at naging kasabwat pa ng rehimeng Marcos para panatilihin ang mapang-aping kaayusan.

Anu-ano po ang mga naging epekto nito sa masang Pilipino?

Ang masang Pilipino ay naghanap ng alternatibong pagmumulan ng mga balita, at dito pumasok ang alternatibong midya na nagtaguyod ng responsable’t makabuluhang peryodismo sa halip na “development journalism.”

Ano ang naging epekto nito sa kulturang nangingibabaw noong 1970s?

Masasabing naging “uso” ang kultura ng pananahimik at takot noong simula ng Martial Law pero ang tapang ay unti-unting nakita sa pamamagitan ng paglaki ng kasapian ng mga mapagpalayang kilusan sa kalunsuran at lalo na sa kabundukan.

Sa inyong palagay, ano dapat ang naging porma ng journalism noong Martial Law? (yung tunay na naglilingkod sa interes ng mamamayan)

Sa aking palagay, ang anumang makabuluhang pamamahayag ay ang pangkalahatang alternatibong midya, hindi lang noong panahon ni Marcos kundi maging noong panahon ng mga Kastila.

Danny Arao

One Response to “My views on development journalism”

 1. Ghazala Khan Says:

  Interview Request

  Hello Dear and Respected,
  I hope you are fine and carrying on the great work you have been doing for the Internet surfers. I am Ghazala Khan from The Pakistani Spectator (TPS), We at TPS throw a candid look on everything happening in and for Pakistan in the world. We are trying to contribute our humble share in the webosphere. Our aim is to foster peace, progress and harmony with passion.

  We at TPS are carrying out a new series of interviews with the notable passionate bloggers, writers, and webmasters. In that regard, we would like to interview you, if you don’t mind. Please send us your approval for your interview at my email address “ghazala.khi at gmail.com”, so that I could send you the Interview questions. We would be extremely grateful.

  regards.

  Ghazala Khan
  The Pakistani Spectator
  http://www.pakspectator.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: