Ipatupad ang GARB — magsasaka ng Ilokos


LAOAG CITY, Ilocos Norte — “Tunay na reporma sa lupa ang kailangan ng mga magsasaka at hindi ang mga bogus na programa tulad ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP).”

Ito ang panawagan ng mga magsasaka ng Ilocos sa kanilang paggunita sa anibersaryo ng CARP noong Hunyo10.

Ayon kay Zaldy Alfiler, pangkalahatang kalihim ng Solidarity of Peasants Against Exploitation (Stop Exploitation), dahil sa mga bogus na programa sa reporma sa lupa tulad ng CARP, nananatiling mailap ang pangarap ng mga magsasaka na magkaroon ng sariling lupang bubungkalin at lumaya mula sa pyudal na pagsasamantala.

Ayon sa datos ng Stop Exploitation at ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP), mula noong maipatupad ang CARP noong 1988, mahigit 9,500 na malalaking panginoong maylupa ang nagmamay-ari ng 2,820,000 ektarya ng lupa o 20% ng lupaing pang-agrikultura. Sa loob ng 20 taon, halos hindi nabawasan ang mga pagmamay-ari ng mga panginoong maylupa dito kung kaya naman 70% ng mga magsasaka ay nakikisaka.

Kanselasyon

Dagdag pa ni Alfiler, “Numanpay adda dagiti inwaras ti gobyerno babaen ti Department of Agrarian Reform (DAR) a Certificate of Land Transfer (CLT) ken Certificate of Land Ownership Award (CLOA), in-inut met a makankanselar dagitoy gapu ti panagkumplot dagiti apo’t daga ken DAR. Adu a dagdaga a naiwaras kadagiti mannalon ti ginuyod met laeng dagiti apo’t daga.” (Totoong may mga lupaing ipinamahagi ng gobyerno sa amamagitan ng CLT at CLOA ng DAR, pero unti-unti ring binabawi ito ng mga panginoong-maylupa).

Sa rehiyon ng Ilocos, tampok na kaso ang pagkansela ng mga CLT sa Cabugao, Ilocos Sur. Ayon kay Elmer Serrano, pangkalahatang kalihim ng Alyansa ti Kumpang ti Cabugao (Alkumpac), 37 magsasaka ang nakaambang mawalan ng lupa sa Brgy. Bato at 37 din sa Lipit kung magtatagumpay ang mga claimant ng mga lupain sa kanilang laban sa DAR.

Kung susuriin, ang mga lupaing iyon ay pag-aari na namin dahil kami ang nagsasaka at hindi ang mga nais magmay-ari nito,” giit ni Serrano.

Ang mga nasabing CLT ay ipinagkaloob noong dekada ’80 sa mga magsasaka ng Bato sa ilalim ng gobyernong Marcos na inaari ni Maximina Sajor na di-umano’y nagsanla kay Don Miguel Florendo bilang pambayad ng utang. Sa Lipit naman, may tatlong nag-aari ng lupain ngunit ang mga ito ay walang maipakitang papeles. Hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ring nangyayari sa kaso sa DAR.

Ipatupad ang GARB

Sa pahayag ng Stop Exploitation, ipinaabot nito ang pakikiisa sa pagsasabatas ng Genuine Agrarian Reform Bill (GARB) na inihanda ng Bayan Muna, Anakpawis at Gabriela Women’s Party.

Ani Elizabeth Alfiler ng Solidarity of Ilocos Associations of Women (Silaw), organization ng mga magsasakang kababaihan, layon ng House Bill 3059 na wakasan ang pagmomonopolyo at pagkontrol ng mga panginoong maylupa at mga dayuhang kapitalista na lupa.

“Daytoy ti pudpudno a mangipatungpal ti libre a pannakaiwaras ti daga ken mangikkat ti aniaman a klase ti panaggundaway iti kaaw-awayan. Panggep pay daytoy a pangatoen ti produksyon ken pastrek ti mannalon ken babbai,” (Ito ang tunay na magpapatupad ng libreng pamamahagi ng lupa at papawi sa anumang klase ng pagsasamantala sa kanayunan. Layon nitong pataasin ang produksyon at kita ng magsasaka at kababaihan) paliwanag ni Alfiler.

Hindi pabor and Silaw sa panukala ng gobyernong Arroyo sa ekstensyon ng CARP, ani Alfiler . “Magpapatuloy ang kawalan ng lupa at pagsasamantala sa mga magsasaka dahil ang makikinabang lamang nito ay si Gloria Arroyo kasama ang kakuntsaba niyang mga panginoong maylupa at dayuhang kapital,” giit pa nito.

Ayon kay Ireneo Agabao, isang lider ng Alkumpac, umaasa pa rin sila na makakamit nila ang kanilang pangarap. “Sa aming sama-samang pagkilos, maipapatupad ang tunay na reporma sa lupa,” pahayag ni Tata Inyong. # Rod Tajon(NorthernDispatch)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: